کمیسیون ماده صد

آقای میلاد پورمجاهد : دبیر کمیسیون ماده صد شهرداری

شرح وظایف کمیسیون ماده صد

 

 

پيگيري و هماهنگي جهت برگزاري كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد .
ـ تهيه و تنظيم فرمهاي مربوطه و صورتجلسات كميسيون .
ـ ابلاغ اخطاريه به مالكان جهت ارائه دفاعيه از تخلفات ساختماني انجام شده .
ـ ابلاغ نظريه كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر ماده صد به متخلفان


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0