واحد کارپردازی

آقای سید ناصر حسینی منش = مسئول کارپردازی

 

شرح وظایف

-        تهيۀ كالا و خدمات مورد نياز در چهارچوب مقررات مالي و دستورالعملهاي صادره، تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال، همچنين تنظيم صورتجلسۀ كميسيون تحويل.

-        بررسي لازم برای انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسئول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.

-        گرفتن مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتورها.

-        انجام معاملات متوسط برابر با آيين نامۀ معاملاتي شهرداري و دستورالعملهاي مربوطه.

-        نيازسنجي كل سيستم شهرداري بر اساس درخواستهاي رسيد شده از واحدهاي تابعه و انجام هماهنگي لازم با شهردار.

-        دريافت درخواستهاي خريد از مسئول واحد و ثبت در دفترهای مخصوص، گرفتن استعلام بها از فروشندگان و پيمانكاران معتبر برای خريد و يا انجام خدمات.

-        به تأیید رساندن فاكتور، خدمات و جنس مورد نظر قبل از خريد، توسط مسئول مربوطه در شهرداري از نظر كيفيت و قيمت.

-        تحويل كالا به انبار.

-        تنظيم اسناد كليۀ قبضهای تلفن، آب، برق، گاز و... .

-        كنترل كليۀ امور خريد و تعمير وسایل نقليه و فرستادن خودروها به تعميرگاههاي مجاز.

-        تكميل اسناد كالاهاي خريداري شده، گرفتن برگ مفاصا حساب دارايي و ارائۀ آن به امور مالي به منظور تسويۀ حساب.

-        حفظ و حراست از تنخواه گردان در اختيار.

-        انجام به موقع امور ارجاع شده با توجه به اولويتهاي تعيين شده به وسيلۀ مقام مافوق.

-        اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-        انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0