واحد حقوقی

مسئول حقوقی: علیرضا حیدری آذر

 

واحد حقوقي:

مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها ، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل )و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه ، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري ، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه ،و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها ، پاسخ استعلام هاي مراجعه ، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها ، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و .....از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد.

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره

پيگيري چكهاي برگشتي از طريق مراجع قضايي

پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي

پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان

شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي

مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب

مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله

تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد

مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله

تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري

پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي

انجام امور دفتري واحد حقوقي


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0