خرید یک دستگاه بیل بکهو

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم   

 

1- موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه بیل بکهو با توان 90 اسب بخار  با قابلیت نصب چکشمبلغ برآورد اولیه مناقصه خرید :  4/000/000/000 ریال

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه : شرکت های واجد شرایط می توانند از تاریخ 98/09/16 لغایت روز 98/09/21 با مراجعه به سا مانه تدارکات الکترو نیکی دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

4- زمان تحویل پیشنهادات : آخرین مهلت بارگذاری اسناد تا تاریخ 98/10/01 که متقاضیان میبایست قیمت پیشنهادی خود را  در سامانه بارگذاری نمایند.

5- زمان بازگشایی اسناد  مناقصه : در تاریخ  98/10/02 میباشد.

6- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه : متقاضیان میبایست 5 درصد برآورد اولیه را به مبلغ 200/000/000 ریال  به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0106885349009 به نام شهرداری لالجین نزد بانک ملی شعبه لالجین واریز  یا ضمانت معتبر بانکی با مدت اعتبارحداکثر 3 ماهه در وجه شهرداری لالجین پرداخت نمایند.

7- هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قراردادبا برنده دوم منعقده خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم وسوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضربه عقد قراردادنشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.( بدیهی است کمیسیون مناقصه در جلسه بازگشایی پاکات با تنظیم صورتجلسه نسبت به معرفی برندگان دوم وسوم اقدام خواهد نمود)

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است وبه پیشنهادات ناقص یا مخدوش  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- هزینه انتشار آگهی مناقصه از برنده دریافت خواهد شد.

متقاضیان جهت اطلاع از شرایط عمومی و خصوصی مناقصه  و یا اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری لالجین به نشانی www.lalejincity.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 2-08134522061 تماس حاصل فرمایید.

 

روابط عمومی-  شهرداری لالجين

                                                                                                             

نوبت اول : 98/09/16

نوبت دوم : 98/09/19

 

 

 

فایل pdf


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0