آقای حمیدرضا گرشاسبی مهرداد


لیسانس عمران

 

 شرح مسئوليت و اختيارات

ايجاد هماهنگي بين واحدها در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان
نظارت بر حسن انجام كليه امور منطقه
صدور دستور لازم در خصوص در خواستهاي مراجعين و ارجاع به واحدهاي ذيربط
اقدامات لازم در خصوص دستوراتي كه از طرف شهردار ارجاع مي گردد
امضاء پرونده ها و نامه هاي صادره ، دستور نقشه، كميسيون ماده صد و ...
امضاء مكاتبات في ما بين شهرداري با اداره ها و ارگانها
تشكيل جلسات كميته درآمد و پيگير ي مطالبات شهرداري
تشكيل جلسات گروه املاك و شهرسازي و پيگيري كار ها
بررسي و ارجاع كليه شكايات به دواير مربوطه جهت بررسي و اقدام لازم
كنترل و پاراف پروانه هاي ساختماني و پايان كارها


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0