آيين نامه اجرايي ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

ماده ۱ - تعاريف :

واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه باتوجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي آن به شرح زير تعريف مي شود:

الف - سازمان استان : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .

ب - شوراي مركزي : شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان .

ج - مهندس واجد شرايط : مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كه براساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1357 هيات وزيران و دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسازي، در يك يا چند رشته تخصصي مهندسي، صلاحيت ارايه خدمات مهندسي كارشناسي را دارا باشد.

د - خدمات مهندسي كارشناسي : كليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه ، نظارت ،اجرا، بهره برداري ، كنترل و بازرسي، آزمايش، متره، برآورد، ارزيابي و تقويم، تشخيصعلل خرابي كه در چهارچوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمرهامور حرفه اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي باشد.

ه - مراجع درخواست كننده : وزارتخانه ها، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي ،نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها كه متقاضي خدمات مهندسي كارشناسي باشند.

ماده ۲ - مرجع درخواست كننده مي تواند به موجب ضوابط اين آيين نامه براي خدمات مهندسي كارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد در اين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را براساس دستورالعمل خاصي كه از سويشوراي مركزي سازمان نظام مهندسي يپشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد، انتخاب و به مرجع درخواست كننده معرفي مي كند.

ماده ۳ - مرجع درخواست كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج كند:

الف - موضوع خدمات مهندسي كارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي باذكر جزييات لازم.

ب - تعداد مهندسان واجد شرايط مورد درخواست و تخصصهاي هر يك از آنان.

ج - محل انجام خدمات مهندسي كارشناسي.

د - مهلت زماني معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط .

ه - مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي كارشناسي. 

و - تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي براساس تعرفه مندرج در ماده( ۶ ) اين آيين نامه .

ماده ۴ - معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست كننده، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده ( ۷۴ ) ييآن نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صورت مي گيرد و مراجع درخواست كننده براي خدمات مهندسي كارشناسي ، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي موضوع اين آيين نامه نيستند.

ماده ۵ - نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت دردفتر سازمان استان، توسط هيات مديره سازمان استان به مرجع درخواست كننده ارسال يا تسليم خواهد شد.

ماده ۶ - تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي موضوع اين آيين نامه، عينا"معادل تعرفه مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي كه تعرفه خاصي وجود ندارد، در چهارچوب بند ( ۱۵ ) ماده
( ۱۵ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به يپشنهاد هيات مديره سازمان استان و تصويب وزير مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ماده ۷ - مرجع درخواست كننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقيم حق الزحمه خدمات مهندسي كارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده نيستند و بايدحق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واريز و يك نسخه از فيش بانكي را به سازمان استان مذكور تسليم كنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده، حق الزحمه را بعد از كسر كسورات زير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي كند:

الف - پنج درصد ( %۵ ) بابت ماليات علي الحساب موضوع ماده ( ۱۰۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم به حساب وزارت اموراقتصادي و دارايي .

ب - پنج درصد ( %۵ ) به حساب سازمان استان بابت ارجاع كار در چهارچوب ماده ( ۳۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.

ماده ۸ - هرگاه مرجع درخواست كننده تخلفي از مهندس يا مهندسان معرفي شده توسطسازمان استان مشاهده كند، بايد موضوع را به هيات مديره سازمان استان و شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان مربوط گزارش كند.

ماده ۹ - مرجع درخواست كننده و سازمان استان مكلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را كه همان جهات رد مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري است ، بررسي واز عدم شمول آن اطمينان حاصل كنند اين تكليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده نيز مي باشد. عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست كننده، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس يا مهندسان معرفي شده، تخلف انتظامي محسوب مي شود.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0