پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 مرداد 1401
واحد عمران

آقای صابر زوجاجی = مسئول عمران

آقای مهدی عمان = متصدی عمران


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0