روابط عمومی

آقای مجید فرامرزی دوست

 

شرح وظائف واحد روابط عمومی :

 

1)    تلاش در راستای ارتقاء ارتباط شهرداری با مردم و شوراهای علمی ، جرائد ، رادیو و تلویزیون به منظور انعکاس فعالیتهای شهرداری و مؤسسات تابعه به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم و همکاری آنها با واحدهای مختلف.

2)    برنامه ریزی در زمینه تشکیل کمیسیونهای نامگذاری معابر و اماکن عمومی و انعکاس مصوبات به ارگانها و واحدهای ذیربط و انجام امر نامگذاری کلیه معابر و اماکن و تهیه تابلو مربوطه.

3)    جمع آوری کلیه اطلاعات و آمار و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیت های واحدهای شهرداری از طریق رابط های آماری به منظور انتشار در رسانه های گروهی و انعکاس به ادارات و ارگانهای ذیربط و آموزش و هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات رابطین آماری.

4)    مطالعه و بررسی مندرجات جراید در خصوص انتقادات و پیشنهادات اصلاحی مردم در امور مربوط به شهر و شهرداری جهت انعکاس به واحدهای شهرداری و لحاظ در برنامه ریزی ها و تهیه و پاسخ مقتضی با توجه به توضیحات اخذ شده از واحدهای ذیربط.

5)    تدارک برنامه های بازدید مردم از فعالیت های انجام شده توسط سازمانها و موسسات مختلف شهرداری.

6)    اقدام به انتشار بولتن و دیگر نشریات به منظور نشر اخبار و اقدامات داخلی جهت اطلاع کارکنان شهرداری و شهروندان و ایجاد تفاهم بین مطبوعات و شهرداری و همچنین ارتباط دائم با اداره کل ارشاد اسلامی باشد.

7)    پیگیری وظایف شهرداری در ارتباط با تشریک مساعی با موسسات فرهنگی و بهداشتی تربیتی موجود در شهر مانند پرورشگاه ، درمانگاه ، بیمارستان ، کتابخانه ، خانه های فرهنگی و خانه های سالمندان و نیز پیگیری انجام امور مربوط به اهداء یا وصول اعانات افراد یا موسسات نیکوکار به نام شهر و تیم های ورزشی.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0