واحد شهرسازی و ساختمان

 

آقای مصطفی برزگر = مسئول شهرسازی و ساختمان

آقای آریا قهرمانی = کارشناس ساختمان و بازدید

آقای مهران نعمتی= کارشناس ساختمان و بازدید و مسئول املاک

 

 

 واحد شهرسازي:

رشد فرآيند جمعيت كشور به ويژهخ منطق شهري ،استفاده بهينه از فضاي شهري اجتناب ناپذير ميسازد ، طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها به منظورايجاد زمينه براي بهره وري مناسب از ظرفيتهاي شهري متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزي و طرح ريزي مي شوند و يكي از مهمترين عوامل كنترل و هدايت توسعه ي كالبدي شهرسازي به وجود آمده تا ساختمان ها طوري احداث شوند كه هيچ ساختماتني مزاحم ساختمان هاي مجاور خودنشوند لذا جهت رعابت اين ضوابط قانوني ماده صد شهرداري ماكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمراني يا هر گونه تفكيك اراضي ، از شهرداري پروانه اخذ نمايد و بدين ترتيب  شهرداري طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق اصول فني منطقه به مالك پروانه داده و در آن پروانه متقاضي راهنمايي مي شود كه طبق نقشه و شرايط مندرج در پروانه ساختمان هاي خود را اصلاح نمايد در صورتي كه مالكين اراضي، بدون دريافت پروانه و يا مخالفت مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني آنها جلوگيري نمايد و پرونده متخلف ساختماني را به كميسيون مذكور تخلف را بررسي نموده و حسب مورد رأي به جريمه ، پلمپ و يا تخريب صادر م ينمايد تا بدينوسيله از ناهنجاريهاي ساختمان سازي شهري جلوگيري به عمل آورد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

پاراف و تاييد كليه پيش نويس ها ي واحد شهرسازي

نظارت بر عملكرد كارشناسان و افراد زير مجموعه

تاييد كليه استعلام ها- دستور نقشه ها – پروانه – پايانكار و جداول ماده صد و ....

تاييد نامه هاي مكاتبات با شهر سازي و تاييد نامه هاي بانك و بيمه

كنترل ضوابط شهر سازي در پرونده هاي كارشناسي شده

بررسي نقشه هاي تفكيكي و تاييد آنها جهت ارسال به ثبت اسناد و املاك

شركت در جلسات كميسيون كميته فنی

اعلام عقب نشيني و كاربريهاي اراضي و املاك مختلف

پيگيري اخطاريه هاي ابلاغ شده

ارجاع پرونده به كارشناسان شهرسازي

پيگيري امور ارائه شده به كارشناسان در خصوص صحت روال انجام شده و تهيه گزارش

كنترل مدارك و پذيرش نقشه هاي درخواست پروانه

كنترل نقشه هاي معماري و تأييد آنها

كنترل چك ليست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

مكاتبه با دفاتر و مهندسين طراح جهت موارد اصلاحي نقشه هاي بررسي شده صدور پروانه

بررسي و اعلام نظر در خصوص نقشه هاي ضريب تراكم، ارسال به كميسيون ماده5 و اصلاح پروانه

بررسي و اعلام نظر در خصوص اصلاح آرايش پاركينگ ارجاعي از مسئول شهرسازي

ورود اطلاعات كنترل نقشه ها در سيستم شهرسازي جهت صدور پروانه

  

 

كارشناس شهرسازي 

كارشناس شهر سازي كه زير نظر مسئول شهرسازي انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

بررسي و كنترل اسناد مالكيت و مدارك ارائه شده

بازديد از محل

كنترل نقشه هاي ارائه شده (كروكي ) و كنترل آن با وضع موجود

نتيجه گيري نسبت به اقدامات انجام شده فوق

مكاتبه و پاسخ استعلام با ادارات مرتبط

بررسي تقاضاي دستور نقشه مالكين و مطابقت آن با ضوابط

بررسي و كنترل ساخت و سازهاي انجام شده و ارجاع تخلفات به كميسيون ماده صد

بازديد املاك نسبت به كل استعلامهاي ارجاعي و مطابقت وضع محل با نقشه هوايي

تهيه پيش نويس پروانه ها – اصلاحات – عدم خلاف – تمديد – پايانكار و ...

بررسي تقاضاي مالكين جهت تفكيك اراضي و املاك

 

  

كارشناس طرح تفصيلي

كارشناس طرح تفصيلي زير نظر مسئول شهر سازي انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

تهيه پيشنهادات شهرسازي منطقه جهت ارسالبه معاونت شهر سازي جهت بررسي و اصلاح 

بايگاني نقشه هاي موجود در منطقه و تهيه نقشه هاي جديد

بررسي پروانه هاي صادره داخل شهر و روستا و مطابقت شوارع

بررسي پروند ه ها و ارسال به كميسيون تبصره 1و2 ماده 3 مصوبه شوراي اسلامي شهر

تعيين كاربري اراضي مطابق با طرح تفصيلي جهت استعلامات

تهيه و تنظيم پرو.نده ها جهت طرح در كميسيون طرح تفصيلي

جمع آوري تصميمات كميسيون ماده 5 و بايگاني نمودن تصميمات 

درخواست تغييرات طرح تفصيلي و ترسيم طرح پيشنهادي

بررسي و تكميل پرونده هاي خاص جهت مطرح كردن در كميته فني

شركت در جلسات كميته فني و شهر سازي

بررسي و اعلام نظر در خصوص تفكيك اراضي و املاك


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0