پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 مرداد 1401
امور مالی

خانم انسیه شمسی منصف = مسئول امور مالی و ذیحسابی

آقای سید احمد سرمدی = کارشناس امور مالی- اعتبارات-تملک سرمایه ای و امور قراردادهاو پیمان ها


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0