آيين نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض

آيين‏نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض

موضوع تبصره ۱ ماده  2 قانون نوسازي و عمران شهري

مصوب 1/4/1348

فصل اول ـ ترتيب مميزي

ماده ۱ـ براي مميزي هر شهر محدوده قانوني شهر به يك يا چند منطقه تقسيم مي‌شود.

ماده ۲ ـ مأمور مميزي مكلف است هنگام مميزي املاك موقعيت و مساحت عرصه و اعيان و مستحدثات هر ملك و نوع ساختمان و تعداد طبقات و ساير مشخصات مندرج در برگ مميزي و حتي المقدور نام و نشاني مالك و شماره ملك (پلاك ثبتي) را به مسئوليت خود تعيين و در اوراق مميزي قيد نموده و اوراق مزبور را به واحد مميزي تسليم كند.

ماده ۳ ـ شهرداري مكلف است براساس اوراق مميزي شناسنامه‌اي حاوي مشخصات كامل هر ملك براي املاك واقع در حوزه شهرداري تهيه نمايد و در شهرهائي كه براي املاك و اراضي و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا شناسنامه شهري تهيه شده باشد شهرداري مي‌تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه‌ها بر طبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازي و عمران شهري اوراق مميزي را تكميل و ملاك عمل قرار دهد.

ماده ۴ ـ شهرداري مكلف است براساس شناسنامه مذكور در ماده ۳ اين آيين‏نامه و برطبق ضوابط مندرج در ماده ۴ قانون نوسازي و عمران شهري بهاي هر ملك را تعيين نموده و براساس آن عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخيص نمايد.

ماده ۵ ـ آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد در يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران و همچنين در يكي از جرائد كثيرالانتشار محل (در صورتي كه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر شود و علاوه برآن بايد پايان مميزي از طرق‌الصاق آگهي در معابر عمومي ‌و وسائل مقتضي ديگر به اطلاع مالكين منطقه برسد.

ماده ۶ ـ در آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد نكات و موارد زير مشخص شود‌:

الف ـ اعلام پايان مميزي منطقه.

ب ـ حدود دقيق منطقه اي كه مميزي در آن خاتمه يافته است.

ج ـ نشاني محل مراجعه صاحبان املاك براي استحضار از نتيجه مميزي املاك خود كه اين محل بايد در درجه اول در شهرداريهاي نواحي يا برزنهاي تابعه باشد.

د ـ تاريخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض كه از روز انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود.

هـ ـ ذكر شرط مذكور در تبصره ۲ ماده ۸ قانون راجع به قبول اعتراض با قيد اينكه معترض مكلف است نشاني كامل و صريح خود را ذيل برگ اعتراض بنويسد.

و ـ نشاني كامل محل پذيرفتن اعتراضات.

ماده ۷ ـ شهرداري مكلف است نتيجه مميزي املاك واقع در هر منطقه را در محلي كه در آگهي معين شده است به ترتيب شماره ملك (پلاك ثبتي) در تابلوهائي كه براي اينكار اختصاص داده مي‌شود اعلان نمايد به طوري كه مالكين در صورت مراجعه به راحتي بتوانند از نتيجه مميزي ملك خود اطلاع حاصل نمايند.

ماده ۸ ـ شهرداري مكلف است كليه تغييرات و انتقالات املاك را در شناسنامه املاك عمل نموده و عمليات را طوري اداره و انجام دهد كه ‌هميشه در جريان آخرين تغييرات و انتقالات ملك باشد.

تبصره ـ در نقاطي كه ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري اجرا مي‌شود ادارات ثبت موظفند در آخر هر ماه يك نسخه از فهرست انتقالات قطعي املاك را به شهرداري ارسال دارند.

ماده ۹ ـ هرگاه نتيجه مميزي قبل از انقضاء مهلت ۶ ماه مذكور در ماده ۵ قانون كه براي اعلام بها تعيين گرديده است طبق مقررات ماده ۷ قانون اعلام شود مالكيني كه برمبناي مميزي اعلام شده عوارض ملك خود را بپردازد و يا نسبت به نتيجه مميزي اعتراض نكنند عدم اعتراض و يا پرداخت عوارض از ناحيه آنان در حكم اعلام بهاي ملك مي‌باشد.

ماده ۱۰ ـ براي تهيه طرحهاي مميزي و استفاده از روشها و وسائل نوين علمي ‌و تعليم افراد فني مميزي و وصول و هم آهنگ كردن آن در شهرداري‌هاي مشمول ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري تعليمات لازم از طرف وزارت كشور صادر و وسيله شهرداريها به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

فصل دوم ـ وصول

ماده ۱۱ ـ شهرداري مكلف است بمنظور تسهيل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازي و عمران شهري در شعب و نمايندگيهاي بانك ملي ايران حساب خاصي بنام حساب درآمد قانون نوسازي و عمران شهري بازكند و فرمهاي مخصوص با نظر وزارت كشور تهيه و در شعب و نمايندگيهاي مذكور در دسترس مؤديان قراردهد مؤديان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازي و عمران شهري مكلفند با مراجعه به بانك فرمهاي مربوط را تكميل و عوارض مقرر را پرداخت و رسيد دريافت دارند.

ماده ۱۲ ـ شهرداري مكلف است مندرجات رسيد يا رسيدهاي پرداخت عوارض را با شناسنامه املاك تطبيق و ظرف ۱۵ روز از تاريخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام كند و در صورتي كه مؤدي براي دريافت آن مراجعه ننمايد وسيله پست سفارشي براي او ارسال دارد. در اوراق مفاصا حساب بايد صريحاً قيد شود (اين مفاصا صرفاً مربوط به‌عوارض قانون نوسازي و عمران شهري است).

ماده ۱۳ ـ شهرداري مكلف است در هر مورد و در هر موقعي كه نتيجه مميزي طبق مقررات مواد ۷ و ۸ قانون قطعيت پيدا مي‌كند‌، طبق مقررات زير نسبت به وصول عوارض اقدام نمايد.

الف ـ در مورد املاكي كه نتيجه مميزي آنها در مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون قطعي شده است‌. قطعيت و مبلغ عوارض و تاريخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت‌، با ارسال نامه وسيله پست به مؤديان اعلام مي‌شود هرگاه پس از پايان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود‌، ظرف دو ماه مشخصات مؤديان ضمن فهرست و يا فهرست‌هائي براي قطع برق و گاز به مؤسسات مربوطه فرستاده مي‌شود و پس از انقضاي مدت شش ماه مذكور در ماده ۱۴ قانون عليه مؤدياني كه عوارض متعلقه را پرداخت نكرده اند اجرائيه صادر خواهد شد.

ب ـ در مورد املاكي كه نتيجه مميزي آنها پس از پايان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون قطعي مي‌گردد.

۱ ـ در صورتي كه تاريخ قطعي شدن ظرف شش ماه پس از پايان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون باشد قطعيت و عواقب عدم پرداخت برطبق بند الف‌، به مؤديان اعلام مي‌گردد و تا پايان شش‌ماه مذكور مهلت داده مي‌شود كه عوارض مربوط را بپردازند و هرگاه تاريخ اعلام تا پايان شش ماه كمتر از ۱۵ روز باشد مهلت ۱۵ روز خواهد بود.

۲ ـ در صورتي كه تاريخ قطعي شدن پس از انقضاي ششماه مذكور در ماده ۱۴ قانون باشد‌، قطعيت طبق بند الف‌، به مؤديان اعلام مي‌گردد و فقط ۱۵ روز به آنان مهلت داده مي‌شود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمايند.

شهرداري همراه با اقدامات مذكور مشخصات مؤدياني را كه عوارض املاك خود را نپرداخته اند در اجراي ماده ۱۲ قانون به مؤسسات برق و گاز تسليم و بر طبق ماده ۱۴ قانون به صدور اجرائيه مبادرت خواهد كرد.

ماده ۱۴ ـ نسبتي از قيمت هر ملك كه در هر شهر با توجه به‌مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار ميگيرد با كسب نظر شهردار و استاندار و يا فرماندار كل بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب كميسيوني مركب از وزير كشور، وزير اقتصاد و مديرعامل سازمان برنامه تعيين مي‌شود و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۵ ـ اجراي مدلول اين آيين‏نامه موكول به تعيين نسبتي از قيمت ملك كه مأخذ دريافت عوارض خواهد بود از طرف كميسيون مذكور در ماده ۱۴ و انتشار آگهي از طرف شهرداري مي‌باشد. 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0