شهرداران قبلی شهرداری

« محمد تقی جعفری »

تحصیلات : لیسانس کشاورزی

تاریخ شروع فعالیت : 1359/12/2

تاریخ خاتمه فعالیت : 1360/8/27

 

 

« سیف اله مرادی »

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

تاریخ شروع فعالیت : 1360/8/28

تاریخ خاتمه فعالیت : 1362/4/23

 

« احمد عباس قهرمانی »

تحصیلات : لیسانس کشاورزی

تاریخ شروع فعالیت : 1362/4/24

تاریخ خاتمه فعالیت : 1363/5/21

 

« سید کاظم مصطفوی فر »

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

تاریخ شروع فعالیت : 1363/5/22

تاریخ خاتمه فعالیت : 1367/6/26

 

« علی اصغر صالحی »

تحصیلات : لیسانس سیاسی مدنی

تاریخ شروع فعالیت : 1367/6/28

تاریخ خاتمه فعالیت : 1368/1/30

 

« ابوالقاسم کریمی »

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

تاریخ شروع فعالیت : 1368/1/31

تاریخ خاتمه فعالیت : 1372/6/12

 

« محمد رضا آقاجانی »

تحصیلات : فوق دیپلم

تاریخ شروع فعالیت : 1372/6/13

تاریخ خاتمه فعالیت : 1373/3/29

 

« امیدعلی اسکندری »

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

تاریخ شروع فعالیت : 1373/5/30

تاریخ خاتمه فعالیت : 1375/10/30

 

« سید قاسم حسینی »

تحصیلات : لیسانس جغرافیا

تاریخ شروع فعالیت : 1375/11/1

تاریخ خاتمه فعالیت : 1378/2/31

 

« علی قربانی »

تحصیلات : فوق دیپلم

تاریخ شروع فعالیت : 1379/10/18

تاریخ خاتمه فعالیت : 1380/10/13

 

« مهدی جعفری »

تحصیلات : لیسانس عمران

تاریخ شروع فعالیت : 1380/12/20

تاریخ خاتمه فعالیت : 1386/2/9

 

« ابوالفضل دهله ای »

تحصیلات : فوق لیسانس 

تاریخ شروع فعالیت :  1386/4/18

تاریخ خاتمه فعالیت : 1392/6/14

« امیر پاکرقم »

تحصیلات : فوق لیسانس

تاریخ شروع فعالیت : 1393/1/21

تاریخ خاتمه فعالیت : 1396/9/23

« حمید محبی مجید»

تحصیلات : فوق لیسانس

تاریخ شروع فعالیت : 1396/9/19

تاریخ خاتمه فعالیت : 1400/5/13


 
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0