پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Saturday, October 23, 2021
واحد خدمات شهری و فضای سبز

آقای علی خوشرخ = مسئول خدمات شهری و فضای سبز

آقای حسین اسدی = متصدی امور فضای سبز و کنترل و نظارت


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0